ALGEMENE VOORWAARDEN

April 2018

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FEMfive en op alle met FEMfive aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

1.2 Indien de klant verwijst naar andere voorwaarden, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FEMfive is ingestemd.

 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FEMfive in een

contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.5 FEMfive behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

 

1.6 Door het gebruik van de website van FEMfive, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op deze website.

 

1.7 FEMfive is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

1.8 Indien door FEMfive gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat FEMfive deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van FEMfive zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

 

2.2 FEMfive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en FEMfive komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van FEMfive gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. FEMfive garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 

Artikel 3 – Levering en transport

3.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Na ontvangst van uw betaling versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 3 werkdagen. Genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

 

3.2 Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

 

3.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

3.4 FEMfive is niet aansprakelijk voor het foutief of vertraagd afleveren door Pakketpost.

 

 

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

 

FEMfive blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan FEMfive zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

 

5.1 Alle door FEMfive vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

5.2 Het bedrag van de verzendkosten wordt vermeld op de website. 

 

5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding, of zolang de voorraad strekt.

 

5.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

5.5 Voor bestellingen via de website werkt FEMfive met het principe van vooraf betalen: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over via iDeal betaling. De werkwijze van bestellen wordt vermeld bij betaalwijze op de website. 
 

 

Artikel 6 – Ruilen en herroepingsrecht

 

6.1 De klant is verplicht het bestelde product bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe verschillen in de afbeeldingen op de website. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de klant FEMfive daarvan per email gemotiveerd in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant het product – uiteraard alleen in ongeopende en onbeschadigde staat – binnen 14 dagen te retourneren aan FEMfive.De verzendkosten voor het volledige retourneren van de bestelling komt voor rekening van FEMfive, als de klant een deel van de bestelling houdt, worden de retourkosten in mindering gebracht op de restitutie van het product.

6.2 Indien u, nadat u een bestelling heeft geplaatst, bemerkt dat u niet het juiste product heeft besteld (bijvoorbeeld een verkeerde maat) of het niet aan de verwachting voldoet, dan dient u FEMfive hiervan in kennis te stellen per e-mail (staat vermeld op website).U heeft het recht om het betreffende product binnen 14 dagente retourneren aan FEMfive, uiteraard alleen als het onbeschadigde product in de originele verpakking van FEMfive zit en labels, hangtags en prijskaartjes nog bevestigd aan het product. Gedragen/ gewassen en/of herstelde producten worden niet geaccepteerd. De verzendkosten voor het volledige retourneren van de bestelling komt voor rekening van FEMfive, als de klant een deel van de bestelling houdt, worden de retourkosten in mindering gebracht op de restitutie van het product.

 

 

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

 

7.1 FEMfive is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van FEMfive. 

 

7.2 Indien FEMfive, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

7.3 Het is mogelijk dat FEMfive op haar website links opneemt naar andere websites, die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. FEMfive is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

7.4 De inhoud van onze website is met de grootste zorg samengesteld. FEMfive kan echter niet de mogelijkheid uitsluiten van fouten of onvolledige informatie op de website. FEMfive kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.Tevens kan FEMfiveniet verantwoordelijk worden gehouden voor typefouten, die een verkeerde verkoopprijs zouden kunnen communiceren. In dat geval past FEMfive de prijs zo snel mogelijk aan. De werkelijke kleuren van de producten kunnen afwijken van de kleuren die op de website worden getoond. FEMfive kan niet verantwoordelijk worden gehoudenvoornuancesin kleuren als gevolg van de kwaliteit van het computerscherm van de consument. De positie en de grootte van de daadwerkelijkeprints/details oponze producten kunnen verschillen van de afbeeldingen op de website.

 

 

Artikel 8 – Overmacht

 

8.1 In geval van overmacht is FEMfive niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet - tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

 

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij FEMfive, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

 

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FEMfive, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

9.4 Alle informatie op website van FEMfive zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is onwettig om informatie van de FEMfive-website te kopiëren, te gebruiken of te verspreiden zonder eerst schriftelijke toestemming te vragen. Bezoekers en gebruikers van de FEMfive-website kunnen geen aanspraak maken op enig recht met betrekking tot de informatie op de website. Geen enkele tekst of afbeelding van de FEMfive-websites mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of openbaar worden gebruikt voor afdrukken, fotokopiëren, faxen, overtypen, in een elektronische database of voor andere reproductiedoeleinden.

 

 

Artikel 10 – Privacy cliënt

 

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door FEMfive vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

 

10.2 FEMfive neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-regel- en wetgeving in acht.

 

10.3 FEMfive zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden te beschikking stellen, die betrokken zijn bij het uitvoeren van de activiteiten, zoals levering van de producten.

 

 

Artikel 11 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

 

11.1 Op elke overeenkomst tussen FEMfive en de klant is het Nederlands Recht van toepassing.

 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12 – Bedrijfsgegevens

 

FEMfive is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nummer 71223614.

Retouradres: Antwoordnummer 98025, 1000 VA Amsterdam

 

 

Artikel 13 – Correspondentie

 

Alle correspondentie: vragen/opmerkingen of klachten over een van onze producten melden via e-mail femfive@gmail.com Na ontvangst wordt deze binnen 5 werkdagen behandeld.

Je vindt ons ook op

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2018 by FEMfive.